മീന്‍ കഴിച്ചാല്‍ ചർമ്മത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത്..?

നല്ല ചിരിയിലൂടെയുമാണ് സൗന്ദര്യം മുഴുവനാകുന്നത് . ഇതുകൊണ്ടു തന്നെ നല്ല പല്ലുകളും അത്യാവശ്യം. പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കടല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ വളരെ പ്രധാനമാണ്. പല്ലുകളുടെ മാത്രമല്ല, എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഇതിലെ കാല്‍സ്യം നല്ലതു തന്നെ....