തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ചാര്‍ജ്‌ ഈടാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി ബാങ്കുകള്‍

അക്കൗണ്ടിൽ മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലും മറ്റും ബാങ്കുകൾ അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത പിഴ അന്യായമായി ഈടാക്കുന്ന ഒരു സ്തിഥിവേഷമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ...