ദക്ഷിണ അമേരിക്കയില്‍ കോവിഡിന്റെ പുതിയ വകഭേദം

ദക്ഷിണ അമേരിക്കയില്‍ കോവിഡിന്റെ പുതിയ വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ചു.ലാംബ്ഡ എന്നാണ് പേര് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 23 നും ജൂണ്‍ 7 നും ഇടയില്‍ ആറ് ലാംബ്ഡ കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിദേശ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്...