പതിനെട്ട് വയസ്സിനു ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉയരം കൂട്ടാം: ചെയ്യേണ്ടതിത്രമാത്രം

പതിനെട്ട് വയസ്സിനു ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉയരം വർദ്ദിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതിത്രമാത്രം.നമ്മുടെ അസ്ഥികളുടെയും ശരീര ഘടനയുടെയും രാസവിനിമയത്തിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളാണ് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിയിലെ മനുഷ്യ വളർച്ചാ ഹോർമോൺ (HGH). നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്ന ഉയരം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ...